นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

โกฮอสโป มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้ในการให้บริการแก่คุณ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของคุณเช่น

 • ชื่อ
 • เพศ
 • วันเดือนปีเกิด
 • อีเมล, ไลน์, เฟซบุ๊ก
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • สถานที่จัดส่งสินค้า
 • ข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อการชำระเงิน
 • ข้อมูลอื่น ๆ ที่ได้มาระหว่างการใช้งานโดยตรงหรือโดยอ้อม

 

คุณตกลงที่จะส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือมอบให้ทางแพลตฟอร์มหรือโซเชียลมีเดีย จากการลงทะเบียนเปิดบัญชีเข้าใช้งาน คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มหรือโซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องเปิดเผยสถานะ เว้นแต่คุณเปิดเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน หากคุณเลือกจะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่เราหรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้

คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวที่เห็นจริง ถูกต้องแท้จริง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน คุณอาจจะปรับเปลี่ยน อัปเดต ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลา และแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ หรือเราอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการให้บริการแก่คุณ

เพื่อปกป้องรักษาข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราด้วยความสมัครใจ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้อง บริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราจัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงและการทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลของคุณในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างคุณกับเราเท่านั้น เราไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของใครแก่บุคคลภายนอก เราจะปกป้องและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้อย่างปลอดภัย

หากคุณปฏิเสธการส่งข้อมูลข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้

หากคุณส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา คุณรับรองว่าคุณได้รับการยินยอมหรือได้รับการอนุญาตจากบุคคลภายนอกหรือผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและให้สิทธิการใช้ข้อมูลนั้นแก่เรา

 

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีชำระเงินของคุณ
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งของคุณผ่านทางแพลตฟอร์มทั้งของผู้ซื้อและผู้ขายรวมถึงการชำระเงิน และการส่งมอบสินค้าและบริการ การขอยกเลิกและการขอเงินคืน
 • การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณ และการตอบคำถามหรือข้อสงสัย คำติชมหรือข้อพิพาทต่าง ๆของคุณ
 • เพื่อติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดบริการ ความคืบหน้า ของการให้บริการ
 • เพื่อการตรวจสอบความสมบูรณ์ การเปรียบเทียบ เพื่อความถูกต้องของข้อมูล
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงและการขยายบริการของแพลตฟอร์มในไซด์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อให้มีการบริการใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อสื่อสารหรือส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ข้อมูลสินค้าและบริการ หรือโปรโมชั่นใหม่ ๆ ที่อาจมีประโยชน์สำหรับคุณ คุณอาจปฏิเสธการรับข้อมูลนี้ได้ตลอดเวลา
 • การวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ การใช้งานและพฤติกรรมอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกพึงพอใจในการบริการของเรา
 • เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการขาดการชำระเงินจากการกระทำอันฉ้อโกงที่ผิดกฎหมาย
 • เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่นการปกป้องคุณและบุคคลภายนอกของบัญชีชำระเงินจากการข่มขู่ การสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์ของเรา และการปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเรา
 • เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่บุคคลภายนอกในกรณีที่ มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ตามหมายศาล คำสั่งศาล ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใดตามกฎหมายตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ

 

หากโกฮอสโปมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อโกฮอสโป และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ โกฮอสโป ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 

การเพิกถอนการยินยอม

คุณอาจจะส่งคำคัดค้านและขอเพิกถอนการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้เราทราบทางอีเมลที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าการเพิกถอนการยินยอมอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการ หรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ และคุณยอมรับให้เราสงวนสิทธิในการได้รับการเยี่ยวยาในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการที่เราไม่สามารถดำเนินการใด ๆ อันเนื่องจากการเพิกถอนของคุณ

 

ความปลอดภัยในการใช้งาน

บัญชีและรหัสผ่านของคุณมีความสำคัญอย่างมากต่อการใช้งานและการดูแลความลับข้อมูลของคุณ กรุณาใช้ชื่อบัญชีและตั้งรหัสที่ปลอดภัยอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการนำไปใช้ของบุคคลอื่น และเก็บรักษาไว้เป็นความลับ หากคุณแบ่งปันการใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณให้กับบุคคลอื่นโดยเจตนาหรือไม่เจตนา คุณตกลงที่จะยอมรับและรับผิดชอบต่อการกระทำหรือนิติกรรมใด ๆ หรือผลที่ตามมา ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำผ่านทางบัญชีของคุณ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น คุณไม่ควรเก็บรักษาข้อมูลการเข้าระบบของคุณ (เช่น ID ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน) ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันนั้น

 

การใช้โปรแกรมคุกกี้

เราอาจใช้โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) หรือ เว็บบีคอน (Web Beacons) หรือโปรมแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น

โปรแกรมเว็บบีคอน (Web beacons) เป็นรูปภาพกราฟิกขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการหรือบนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น

ในการใช้งานในแพลตฟอร์ม เราอาจทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ชนิดของเบราว์เซอร์ของคุณ
 • หน้าเว็บไซต์ที่เข้าถึงก่อนจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
 • หน้าเว็บไซต์ที่เข้าชมในแพลตฟอร์ม
 • จำนวนเวลาที่คุณใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่คุณค้นหาในแพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

 

ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์ม การบริการและสินค้าที่เราจัดหาให้ดีขึ้น

คุณอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (Cookies) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณต้องการติดต่อเรา รวมทั้งถ้าคุณต้องการที่จะใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อเรา ได้ผ่านทางอีเมล [[email protected]]

 

เราขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม สำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของคุณอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถกระทำได้