เงื่อนไขและข้อกำหนดการบริการของเรา

บริการของเรา

เราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทางด้านสุขภาพเพื่อนำเสนอโปรแกรมการตรวจรักษาจากสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิก ฯลฯ  (รวมกันเรียกว่า “สถานพยาบาล”) ให้คุณได้เข้าชม เลือกซื้อและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจองการตรวจรักษาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการชำระเงินสำหรับการจองการตรวจรักษาล่วงหน้า ตามข้อมูลที่เราได้รับจาก สถานพยาบาลหรือ ผู้ให้บริการของเรา โดยสถานพยาบาล หรือผู้แทนของสถานพยาบาลมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการนำเสนอ รายละเอียดของการตรวจรักษา ปรับปรุงราคาการตรวจรักษา ภาพถ่าย เงื่อนไขการจองการตรวจรักษา จำนวนห้องว่าง นโยบายของสถานพยาบาล รวมทั้งข้อมูลอื่นที่จัดแสดงไว้ในไซต์ทั้งหมด การนำเสนอโปรแกรมการตรวจรักษาใด ๆ ในไซต์นี้ มิได้เป็นการแนะนำหรือรับรอง การรับประกัน ภาระหน้าที่ใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับคุณภาพ ระดับความพึงพอใจ สถานะหรือความเหมาะสมของการตรวจรักษาต่าง ๆ โกฮอสโปเป็นผู้รับมอบข้อมูลแต่ไม่สามารถทำการตรวจสอบและไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหลายเป็นความจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง หรือเป็นปัจจุบันหรือไม่ อีกทั้งเราไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล จากการนำเสนอ การหยุดชะงัก การเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึ้นจากเนื่องจากเหตุอื่นใดก็ตาม สถานพยาบาลตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อสถานพยาบาลก่อนการเข้ารับการตรวจรักษา เพื่อตรวจสอบ ซักถามและแจ้งความต้องการพิเศษของคุณ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการเข้ารับบริการที่ดีที่สุดของคุณ

 

การใช้งานแพลตฟอร์ม และหรือบริการ

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ โดยเราเป็นครั้งคราวไป คุณตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อย่างครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทางเหล่านี้ คุณได้ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นระยะสำหรับการเปลี่ยนแปลง และยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

โกฮอสโปอนุญาตให้คุณใช้สิทธิที่มีขอบเขตอย่างจำกัดในการเข้าชม สอบถามและจองซื้อโปรแกรมและบริการเสริมโดยสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เราไม่ให้สิทธิอื่นใดหรือการอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับไซต์แก่คุณ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพในไซต์ ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของโกฮอสโป หรือซัพพลายเออร์ ของ โกฮอสโป และ ผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงการตรวจรักษาและบริการเสริม คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลง ทำสำเนา เผยแพร่ ถ่ายทอด แสดง ทำซ้ำ ตีพิมพ์ ให้สิทธิ สร้างสรรค์งานที่สืบเนื่องมาจาก โอน หรือจำหน่ายหรือจำหน่ายใหม่ซึ่งข้อมูล ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ได้จากไซต์

คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เมลขยะ สแปมจดหมายลูกโซ่ ธุรกิจแบบขายตรง การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิในทรัพย์สินทางปัญหา ความลับทางการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆของบุคคลอื่น และหรือของโกฮอสโป การส่งไวรัสรหัสหรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงทำลายระบบความปลอดภัย ระบบการเข้ารหัส การจัดเก็บข้อมูลที่มีผลต่อ การดำเนินการ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใด ๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเสียหายหรือผิดพลาดได้ หรือทำให้เสียหายหรือรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้อื่น

คุณรับรองว่าจะไม่นำเข้า เผยแพร่ เชื่อมโยง ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการพาณิชย์อื่น เป็นอันตราย ลามก อนาจาร ชั่วช้าเลวทราม หมิ่นประมาท ดูถูกเหยียดหยาม เกลียดชัง กล่าวเท็จให้ร้าย รุนแรง ดูหมิ่นเหยียดสีผิว แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ข่มขู่ หลอกหลวง ปลอมแปลง

คุณตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของไซต์หรือข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นการเฉพาะตัวทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ผิดกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

คุณรับรองว่าคุณได้ให้ข้อมูล รายละเอียดการแสดงตน การชำระเงิน ข้อมูลการติดต่อ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นจริง คุณรับรองว่าคุณจะไม่ ปลอมหรือหลอกลวง หรือทำการจองการตรวจรักษาที่มีพฤติกรรมอันไม่สุจริตโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

คุณตกลงที่จะไม่ทำหรือช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิดการเสียหายจากการเข้าใช้ไซด์โดยการปิดกั้น ขัดขวาง แทรกแซง เจาะระบบ ทำลาย เชื่อมต่อ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง อันทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ไซด์ โปรแกรม ระบบการทำงาน ข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ชื่อเสียง ทั้งของเราบริษัทที่เกี่ยวข้อง พนักงาน และของผู้ใช้อื่น

เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือยกเลิก การใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ลบบัญชีรายชื่อ หรือ ระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของคุณ โดยดุลพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เมื่อได้บอกกล่าวไปยังคุณโดยให้มีผลอัตโนมัติในทันที หรืออาจดำเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมายด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือมีเหตุให้เราเชื่อว่าคุณได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการผิดเงื่อนไข ไม่เหมาะสม ต่อข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้

ราคาและการชำระเงิน

ราคาที่แสดงในไซด์เป็นราคาที่ดีที่สุดที่เราได้รับจากสถานพยาบาล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือข้อจำกัดและเงื่อนไขหลายอย่างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานพยาบาลในรายละเอียดการครอบคลุมบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติม การเข้ารับการตรวจ วันที่นัดหมาย ประเภทของห้องพัก และความต้องการพิเศษใด ๆ ของคุณ เพื่อให้คุณได้มั่นใจในบริการที่คุณจะได้รับตามที่คุณต้องการ

คุณขอรับใบเสร็จและใบกำกับภาษีได้จากสถานพยาบาลที่ไปใช้บริการ หลังจากรับการตรวจรักษาแล้ว ณ สถานพยาบาลเท่านั้น

เงื่อนไขการจองการตรวจรักษา

ภายหลังการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งเอกสารยืนยันเพื่อรับรองการจองของคุณทางอีเมล์ตามที่อยู่ที่คุณได้ให้ไว้กับเรา กรุณาเก็บเอกสารรับรองและเลขที่ยืนยันการจองของคุณเพื่อใช้ในวันที่เข้ารับบริการ คุณสามารถติดต่อไปยังสถานพยาบาลโดยตรงเพื่อทำการนัดหมายการเข้ารับการตรวจเบื้องต้น คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการตรวจเบื้องต้นก่อนการตรวจรักษาจริง

เมื่อถึงวันตรวจเบื้องต้น ให้คุณนำเอกสารยืนยันการจองพร้อมเลขที่ยืนยันไปเข้ารับการตรวจเบื้องต้น แพทย์จะเป็นตรวจความพร้อมของคุณก่อนเข้ารับการตรวจรักษาจริง แพทย์จะผู้ยืนยันเพื่อนัดวันเข้ารับการตรวจรักษาจริงตามโปรแกรมที่คุณเลือกไว้ ตามคำแนะนำของแพทย์

หากแพทย์ตรวจพบว่าคุณไม่สามารถเข้ารับการตรวจรักษาตามที่คุณจองไว้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ และสถานพยาบาลได้แจ้งยืนยันการยกเลิกกลับมาที่เรา เรายินดีที่จะคืนที่คุณชำระการจองการตรวจรักษาหักด้วยค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในวันตรวจเบื้องต้นเช่นค่าแพทย์ ค่าเอ็กซเรย์ ค่าตรวจเลือด เราจะโอนคืนเงินให้คุณไปยังบัญชีที่คุณแจ้งไว้ภายใน 30 วัน

หากคุณไม่สามารถไปตรวจในวันที่นัดกับสถานพยาบาลไว้ได้ คุณจะต้องแจ้งขอเลื่อนนัดกับสถานพยาบาลพร้อมแจ้งหมายเลขยืนยันการจองเพื่อนัดเป็นวันอื่นก่อนวันนัดจริง หากคุณไม่ได้แจ้งเลื่อนนัดและไม่ได้มาตามที่นัดเดิมทางสถานพยาบาลอาจถือว่าคุณสละสิทธิ์การรับบริการนั้นและอาจไม่คืนเงินค่าจองของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ให้คุณสามารถเลื่อนการตรวจรักษาได้เพียง 1 ครั้ง หากมีการเลื่อนการตรวจรักษามากกว่า 1 ครั้งคุณอาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลที่จะเรียกเก็บ กรุณาสอบถามรายละเอียดจากสถานพยาบาลก่อนการขอเลื่อนนัด

ความต้องการพิเศษ

หากคุณมีความต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษ (เช่น ห้องพักพิเศษ) กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือสถานพยาบาลก่อนการนัดตรวจเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบว่าสถานพยาบาลดังกล่าวสามารถจัดหาหรือดำเนินการตามความต้องการของคุณได้หรือไม่ โปรดทราบว่าความต้องการพิเศษทั้งหมดขึ้นกับความพร้อมในการให้บริการ และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โกฮอสโปไม่อาจรับประกันการให้บริการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง หากความต้องการพิเศษของคุณไม่อาจดำเนินการได้ คุณสามารถขอยกเลิกหรือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจองการตรวจรักษาของคุณก่อนวันนัดตรวจเบื้องต้นได้ หากความต้องการพิเศษของคุณสามารถจัดหาให้ได้ คุณจะได้รับการแจ้งยืนยันเมื่อคุณมาถึง โกฮอสโปจะไม่อาจรับประกันหรือรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากสถานพยาบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการพิเศษของคุณได้

การร้องเรียน

หากคุณมีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของโกฮอสโป คุณสามารถติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  เราจะพยายามสุดความสามารถเพื่อช่วยเหลือคุณ โปรดทราบว่า การร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลทั้งทางด้านคุณภาพการรักษา การให้บริการ ผลลัพธ์ของการตรวจรักษา โรคแทรกซ้อน หรือเหตุสุดวิสัยใด ๆโกฮอสโปจะประสานงานโดยตรงกับสถานพยาบาลและพยายามหาวิธีแก้ไขที่ตกลงกันได้ แต่โกฮอสโปไม่สามารถรับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของสถานพยาบาล และไม่สามารถรับประกับผลลัพธ์ที่น่าถึงพอใจ คุณตกลงที่จะร้องเรียนกับสถานพยาบาลโดยตรงเท่านั้น การร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเสริมจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรผู้ให้บริการเสริม

การยกเลิก

โกฮอสโปขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธหรือยกเลิกการจองตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ หากมีข้อสงสัย การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน การขายซ้ำ การฉ้อฉลหรือการลักทรัพย์ การกระทำผิดทางอาญา พฤติกรรมไม่เหมาะสม การข่มขู่ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร พฤติกรรมรุนแรง การปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล ปัญหาด้านการสื่อสาร ความผิดพลาดที่เห็นได้อย่างชัดเจน เป็นต้น หากโกฮอสโปปฏิเสธหรือยกเลิกการจองการตรวจรักษาของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการปฏิเสธหรือยกเลิกการจองทางอีเมลที่คุณให้ไว้ และได้มีการชำระเงินแล้ว คุณจะได้รับเงินจองการตรวจรักษาคืนเต็มจำนวน ยกเว้นการใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และการใช้งานดังกล่าวเป็นอันตรายต่อเรา นอกจากนี้ เรายังขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของเราที่จะปฏิเสธผู้ใช้จากไซต์อย่างถาวรหรือชั่วคราว ผู้ใช้ที่ถูกห้ามใช้งานจะต้องไม่พยายามที่จะใช้ไซต์ภายใต้ชื่ออื่นหรือผ่านทางผู้ใช้งานอื่น เพื่อป้องกันการฉ้อโกงของเรา เราอาจปฏิเสธการจองการตรวจรักษาแบบกลุ่มอันน่าสงสัย เนื่องจากการตรวจรักษาแต่ละแห่งต่างมีขั้นตอนการจองการตรวจรักษาแบบกลุ่มเป็นพิเศษ หากท่านต้องการจองแบบกลุ่มกรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของเรา

คุณอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เองได้ โดยบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เจ็ด (7) วัน

ข้อสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับประกัน

บรรดาเนื้อหา รวมถึงซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้ในไซต์หรือที่จัดหาให้ผ่านไซต์นั้นเป็นการจัดหาให้แก่คุณ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โกฮอสโปไม่ขอรับรองหรือรับประกันไม่ว่าประการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์หรือข้อมูล เนื้อหา หรือสิ่งอื่นใดที่อยู่ในเว็บไซต์ และภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โกฮอสโปขอปฏิเสธการรับรอง เงื่อนไข และการรับประกันไม่ว่าประการใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เงื่อนไขหรือการรับประกันผลประโยชน์ในทางการค้าโดยปริยาย หรือการรับประกันความพึงพอใจ ฝีมือการทำงาน เนื้อหาของข้อมูล ชื่อ หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

โกฮอสโปจะไม่รับผิดชอบหรือรับประกันในความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ ความผิดพลาดของการส่งข้อมูล หรือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตล้มเหลว การส่งหรือการรับคำยืนยันการจองถูกรบกวน หรือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ โกฮอสโปไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสม การมีอยู่ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลเนื้อหาและสิ่งใดก็ตามที่บรรจุไว้ภายในไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมทั้งซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล ข้อความ และเนื้อหากราฟฟิกที่เกี่ยวข้องหรือความบกพร่องทางเทคนิคประการอื่น ไม่ว่าเกิดจากมนุษย์หรือทางเทคนิคก็ตาม โกฮอสโปจะรับผิดชอบการรับผิดในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เท่านั้น

เบ็ดเตล็ด

โกฮอสโปมิใช่เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการ ดำเนินการ หรือควบคุมสถานพยาบาล ในการตรวจรักษาดังกล่าวแต่อย่างใด (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างเป็นเอกเทศ หรือร่วมกับฝ่ายอื่น) สถานพยาบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการด้านการตรวจรักษา และต้อนรับบุคคลที่ได้จองการตรวจรักษาผ่านไซต์ในฐานะแขกของสถานพยาบาล

โกฮอสโปขอสงวนสิทธิภายใต้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวที่จะดัดแปลงชั่วคราวหรือถาวร ระงับ หรือยุติไซต์ และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์ รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในไซต์ และ/หรือการใช้งานไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ของคุณ ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีของการยุติไซต์ การจองการตรวจรักษาผ่านโกฮอสโปจะยังคงมีผลเช่นเดิมเว้นแต่ว่าคุณจะได้รับการแจ้งเป็นอื่นจากเรา คุณยังคงมีหน้าที่ผูกพันภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงการให้การรับประกัน และจากข้อสงวนสิทธิ และข้อจำกัดการรับผิด นอกจากนี้ โกฮอสโปไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดในการยุติการเข้าถึงไซต์ของคุณ โกฮอสโปขอสงวนสิทธิในการแก้ไข หรือ ยกเลิกข้อกำหนดการใช้งาน (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดการใช้งาน) ตามที่โกฮอสโปเห็นสมควร สถานพยาบาลมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อเสนอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อยู่เหนือการควบคุมของโกฮอสโป

คุณตกลงชดใช้และปกป้องโกฮอสโป บริษัทย่อย พันธมิตร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้พ้นจากความรับผิด ความเสียหาย หรือความสูญเสียใด ๆ รวมทั้งค่าธรรมเนียมวิชาชีพกฎหมาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือที่ต้องรับภาระ อันเป็นผลมาจาก

  1. การที่คุณละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ หรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้
  2. การกระทำ การละเว้นกระทำการ หรือการละเว้นใดๆ ของคุณ หรือ
  3. ข้อพิพาทหรือคดีความใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำ การละเว้นกระทำการ หรือการละเว้นใด ๆ ของคุณ

 

หากคุณได้ใช้งานไซต์เพื่อและในนามของบุคคลภายนอก (“บุคคลภายนอก”) เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทาง คุณพึงต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดของความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานดังกล่าว นอกจากนี้ คุณจะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอกดังกล่าวทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายที่ใช้บังคับอยู่นี้ ลูกค้าแต่ละรายที่ใช้งานไซต์เพื่อหรือในนามของบุคคลภายนอกตกลงที่จะชดใช้และปกป้องบริษัทโกฮอสโปทั้งหมดให้พ้นจากความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย คดีความและข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด (รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโต้แย้ง) ในการที่บุคคลภายนอกหรือผู้ใช้งานไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่ของตนที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้

ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม คุณจะอยู่ภายใต้การผูกพันของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น สิ่งหนึ่งอาจเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายในประเทศหนึ่งและอาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่ง คุณควรสอบถามเกี่ยวกับข้อจำกัดที่มีอยู่ โกฮอสโปจะไม่รับผิดในกรณีที่สถานพยาบาลปฏิเสธการเข้ารับบริการของคุณหรือร้องขอให้คุณออกจากสถานพยาบาลด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

ข้อกำหนดการใช้งานนี้สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ หากบทบัญญัติใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถแยกออกจากกันได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่ส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ ที่มีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับได้ หรือความสมบูรณ์และการมีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติที่มีปัญหาภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใด

ข้อกำหนดการใช้งานและข้อกำหนดการบริการของเราจะอยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่อ้างอิงถึงกฎว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของไทย ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดการใช้งานและบริการของโกฮอสโปให้เสนอต่อศาลในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

การไม่บังคับใช้สิทธิของโกฮอสโปไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิดังกล่าว คุณไม่อาจโอนสิทธิของคุณให้แก่ผู้ใดได้ ยกเว้นว่าเราจะยินยอม เราสงวนสิทธิ์ในการกำหนดใช้ข้อกำหนดการใช้งาน และสิทธิและข้อผูกพันหลังจากนี้โดยอิสระ เราอาจทำการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามโดยเผยแพร่ข้อความที่เปลี่ยนแปลงนั้นในไซต์ ข้อกำหนดการใช้งานฉบับล่าสุดจะมีผลแทนที่ฉบับก่อนหน้าทั้งหมด การจองของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ณ ขณะเวลาที่คุณดำเนินการจองการจองนั้น ๆ

หากพบเห็นบุคคลใด ๆ กระทำการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการบนไซต์ของเรานี้ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดใด ๆเพิ่มเติมโปรดติดต่อ [email protected]